Serveis - Sonia Pamias Castillo - Abogados Barcelona - Servicios Juridicos

amias
abogados
Vaya al Contenido

Menu Principal:ACCIDENTS DE TRÀNSIT
____________
Si heu patit un accident de trànsit com a conductor, ocupant, vianant, o viatger, no dubti en contactar amb nosaltres. Li oferim assessorament gratuït,  i realitzarem un minuciós estudi de viabilitat de la reclamació per tal d'aconseguir la màxima indemnització tant per lesions, com pels danys materials soferts al seu vehicle.


DRET CIVIL
____________
REDACCIÓ CONTRACTES

Confeccionem tot tipus de contractes entre particulars, ja siguin de compravenda de béns mobles o immobles, contractes d'arres, reconeixements de deute, prestació de serveis, mandat, préstec, contractes d'arrendaments, etc. Consulteu-nos sense compromís, l'assessorarem.

INCOMPLIMENTS CONTRACTUALS

Ens encarreguem de solucionar tot tipus d'incompliment contractual civil ja sigui a fi d'aconseguir el compliment de l'obligació pactada, sigui lliurament de cosa, obligació de fer, reclamació de quantitat, resolució contractual, nul·litat, indemnització de danys i perjudicis per incompliment... estudiarem el seu cas i l'informarem en detall dels passos a seguir per tal d'aconseguir el resultat més reeixit.
Consulteu-nos sense compromís.

ARRENDAMENTS URBANS

Com experts en la matèria, oferim, entre d'altres els següents serveis:
Defensa i reclamació en procediments arrendaticis.
Assessorament en la interpretació del contracte.
Redacció de contractes
Actualització de Rendes
Reclamacions de rendes impagades.
Procediments judicials de desnonament ja sigui per impagament de rendes o per ocupació il·legal.
Resolució del contracte per necessitat de l'Arrendador.

Desnonaments per falta de pagament: si vostè és el propietari d'immoble, l'ajudem a recuperar la seva finca arrendadada, reclamant a més totes les rendes vençudes i no pagades.
Desnonaments per precari: ocupacions il·lícites / ocupacions sense pagament de renda
Reclamacions de quantitat derivades del contracte (rendes, danys, fiances)
Resolució de contracte del lloguer per causa distina a l'impagament de la renda:
a. Finalització Termini Contracte.
b. Subarrendament o cessió de l'habitatge arrendat sense consentiment.
c. Realització d'obres no consentides
d. Destí de l'habitatge a altres usos
e. Realització d'activitats molestes, insalubres, nocives, perilloses o il·lícites
f. Necessitat d'habitatge permanent de l'arrendador o dels seus familiars


DRET DE FAMÍLIA
____________Separacions i Divorcis contenciosos.
Separacions i divorcis de mutu acord.
Reclamació de Pensions.
Guarda i Custòdia.
Procediments Judicials Extinció Parella de fet amb adopció de mesures per als fills; Guarda i custòdia, aliments.
Modificació de Mesures derivades de Sentència de Divorci; Modificació en el règim de Guarda i Custòdia, Règim de Visites, increment o disminució de pensions d'aliments, Extinció de pensions. Qualsevol canvi substancial que calgui en atenció a les circumstàncies concurrents.
Reclamació de Drets de visites dels Avis.
Incapacitació Judicial amb constitució de Tutela o Curatela.
Procediments Filiació (Paternitat, Impugnació o Reclamació)


DRET PENAL
____________Assessorem en tot tipus de procediments penals, ja sigui en exercici de defensa com en exercici d'acusació particular. En l'àmbit del dret penal, ens encarreguem de defensar els seus interessos amb el màxim rigor i especialitat en les següents matèries, entre unes altres:


Delictes contra les persones (lesions, coaccions, amenaces…)

Delictes contra el Patrimoni (robatori, furt, estafa, apropiació indeguda…)

Delictes contra l'honor (injúries i calúmnies)

Delictes contra la seguretat del trànsit (alcoholèmia, conducció temerària, conducció sense permís…)


DRET ADMINISTRATIU
____________Si ha sofert danys corporals i/o materials a conseqüència del funcionament d'un Servei públic, l'assessorarem i formularem la corresponent reclamació enfront de l'administració pública responsable.
Recurs de reposició i/o contenciós-administratiu enfront de resolucions denegatòries de les seves sol·licituds enfront de les AAPP i en matèria sancionadora.


ESTRANGERIA I NACIONALITAT
____________Assessorament i gestió en Estrangeria: Arrelament social, arrelament laboral, residència de ciutadans comunitaris i els seus familiars, protecció internacional, etc.
Tramitació d'expedients de nacionalitat espanyola

De dilluns a dijous, de 9.30 h. a 13.30 h. i de 16.00 h. a 19.30 h.
Divendres, de 9.30 h. a 14.30 h.

Telèfon: 93 192 88 58

Regreso al contenido | Regreso al menu principal